Leagan Bearla Twitter rss
Forbairt Leantach Ghairmiúil CPD

Spásanna ar fáil - Cúrsaí ar líne i mí Lúnasa

cpd image

Cuireadh tús leis an gclárú dár gcúrsaí samhraidh bunscoile ar líne i mí Bealtaine. Tá spásanna ar fáil i gcónaí ar chúrsa mhí Lúnasa, ICT sa Seomra Ranga Bunscoile, 7-23 Lúnasa. Tá an dá chúrsa i mí Iúil lán, mar sin tá an clárúchán dúnta (agus níl aon liosta feithimh ann).

Má d'éirigh leat clárú, tabhair aird le do thoil ar dhátaí tosaithe agus críochnaithe an chúrsa ionas go dtabharfaidh tú neart ama duit féin é a dhéanamh agus do theastas a bhaint amach.

 

Aire Príomhoidí Bunscoile

cpd image

An bhfuil pleananna á ndéanamh agat maidir le huaireanta Pháirc an Chrócaigh a úsáid an bhliain seo chugainn? Áirigh i do chuid pleananna ár gcúrsaí ar líne maidir le teicneolaíochtaí digiteacha i dteagasc agus foghlaim, go háirithe i ndáil leis na 10 n-uaire an chloig a cheadaítear d'úsáid aonair/grúpa bhig sa scoilbhliain amach romhainn (Ciorclán 0042/2016).

Feic na leathanaigh "Ag teacht go luath" agus "Leagan Amach an Chúrsa" ar TeacherCPD.ie i gcomhair na faisnéise is déanaí. Tá nasc chuig sceideal sealadach chúrsaí an fhómhair ar fáil anois ar an leathanach sceidil na gcúrsaí.

 
Scoilnet Scoilnet

STEM na Bunscoile

scoilnet image

Déan cíoradh ar na hacmhainní STEM uile atá ag Scoilnet in aon áit amháin.

Sa rannóg seo de shuíomh Scoilnet tá naisc, gníomhaíochtaí agus pleananna ceachta a bhaineann le hEolaíocht, le Teicneolaíocht, le hInnealtóireacht, agus le Matamaitic .

 

 

The Hunger Times - Acmhainní Oideachais

scoilnet image

Tá sé mar aidhm ag an ngearrscannán "The Hunger Times" siamsaíocht agus oideachas a sholáthar agus is féidir breathnú air taobh istigh agus taobh amuigh de chomhthéacs an tseomra ranga. Is é an comhthéacs is fearr a fheileann dó, áfach, ná mar chuid d'aonaid foghlama a bhaineann leis an nGorta Mór (1845-1852).

I gcomhthéacs mar sin, feidhmíonn sé mar phointe tosaigh le cur amach a thabhairt do dhaltaí ar an tréimhse seo agus mar bhealach le cuidiú leis na páistí an tréimhse staire a thuiscint agus a shamhlú. Tá sé mar aidhm aige chomh maith, trí shaothair ábhartha ealaíne a úsáid, machnamh a spreagadh ar an gcaoi a gcuimhnítear agus a ndéantar comóradh ar an ré seo .

 

Cartlann RTÉ

scoilnet image

Chomhoibrigh Scoilnet le Cartlann RTÉ chun bailiúchán acmhainní a thabhairt le chéile a bhaineann go díreach le Curaclam na Bunscoile sa Stair.

Cuireann na cartlanna sraith bunfhoinsí ar fáil ar féidir le leanaí iad a úsáid chun barr feabhais a chur ar a gcuid scileanna cosúil le hoibriú mar staraí, anailís a dhéanamh ar fhianaise agus tuiscint a fhorbairt ar athrú agus leanúnachas .

 
Webwise: Sábháilteacht Idirlín Webwise

Cad is Polasaí Úsáide Inghlactha ann?

webwise image

Doiciméad tábhachtach is ea an Polasaí Úsáide Inghlactha (AUP) a rialaíonn an úsáid a bhaineann scoláirí as an idirlíon ar scoil agus a chlúdaíonn réimse leathan saincheisteanna a bhaineann le cearta, freagrachtaí agus pribhléidí – chomh maith le smachtbhannaí – a bhaineann le húsáid ríomhairí.

Bíonn doiciméad uathúil beartais ag gach scoil go ginearálta, a chuireann múinteoirí le chéile i gcomhar leis an lucht bainistíochta agus ina bhfuil comhairliúchán le páirtithe leasmhara eile ar nós daltaí agus tuismitheoirí .

 

An Aois Toilithe Dhigitigh

Ón 25 Bealtaine, ghlac an tAontas Eorpach le sraith nua Rialachán ar Chosaint Sonraí. Shocraigh an AE gurb é sé bliana déag d'aois an aois toilithe dhigitigh agus tugtar an rogha do Bhallstáit glacadh le haois níos ísle, ach nach lú ná trí bliana déag.

In Éirinn, is é 16 bliana d'aois an Aois Toilithe Dhigitigh a bheidh ann feasta .

 

Coinnigh suas le dáta le Webwise

webwise image

Is é Webwise Ionad na hÉireann um Fheasacht ar Shábháilteacht Idirlín arna chómhaoiniú ag an Roinn Oideachais agus Scileanna agus ag an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa.

Cuireann Webwise úsáid neamhspleách, éifeachtach agus sábháilte as an idirlíon chun cinn i measc daoine óga trí bhíthin straitéis feasachta agus faisnéise leanúnaí a dhíríonn ar thuismitheoirí, ar mhúinteoirí agus ar na leanaí féin, le teachtaireachtaí seasta, ábhartha.

Cláraigh le nuachtlitir ráithiúil Webwise, tríd an nasc thíos, chun a bheith ar an eolas faoin nuacht, faoi na himeachtaí agus faoi na haipeanna is deireanaí agus tuilleadh!

 
Dea-Chleachtas Good Practice: Video

Gné-Fhíseán don Bhunscoil

video image

San fhíseán seo, oibríonn múinteoir tacaíochta foghlama i Scoil Náisiúnta Phobal Leamhcáin ar Scríbhneoireacht Ghnásúil le páistí ar teanga bhreise dá gcuid é an Béarla, ag baint úsáid as Explain Everything agus Book Creator.

 
Teicneolaíocht Technology

Forbhreathnú ar Theicneolaíocht i Scoileanna - Bonneagar TFC

TII image

Tugtar forbhreathnú gairid ar an leathanach seo ar chuid de na réimsí de Bhonneagar TFC atá ag teacht chun cinn chun tacú le teagasc, foghlaim, measúnú agus riarachán i scoileanna.

Leagtar béim chomh maith ar roinnt athruithe agus treochtaí atá ag teacht chun cinn sa chaoi a bhfuil scoileanna ag baint úsáide as TFC .

 
Nuachtlitir SFGM maidir le Teicneolaíocht san Oideachas More News

Cosaint Sonraí

GDPR image

Tá an nuachtlitir seo á fáil agat mar gur chláraigh tú leis an tseirbhís am éigin le roinnt blianta anuas. Ní úsáideann SFGM Teicneolaíocht san Oideachas do sheoladh ríomhphost ach amháin chun an tseirbhís seo a chur ar fáil agus ní úsáidtear ná ní roinntear é i gcomhair aon chuspóir eile. Mura mian leat an nuachtlitir seo a fháil is féidir leat díchlárú ón tseirbhís.

Tá SFGM Teicneolaíocht san Oideachas tiomanta dod' shonraí pearsanta a chosaint agus tá Polasaí Príobháideachais againn a gcloíonn muid go docht leis. Má bhíonn aon cheist agat nó imní ort maidir leis an gcaoi a láimhseálann muid d'eolas pearsanta, bain úsáid as Teagmháil chun teagmháil a dhéanamh le SFGM Teicneolaíocht san Oideachas.